Privacy

Privacyverklaring

Uw privacy

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als uw therapeut, moet voldoen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst.

Uw dossier omvat de volgende informatie en gegevens:

*  persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres) voor zover noodzakelijk voor het voeren van een adequate cliëntadministratie, boekhouding en voor het genereren van nota’s.

*  aantekeningen over uw gezondheidstoestand en medische gegevens, voortkomend uit de anamnese en die u mij mondeling en/of schriftelijk heeft verstrekt.
*  gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en voortgang tijdens de behandelingen.
*  gezondheidsinformatie die voor uw behandeling noodzakelijk is.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: 

–  zorgvuldig en discreet omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
–  ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
–  verzoeken tot het verstrekken van uw gegevens aan derde belanghebbenden, bijv. een andere zorgverlener,  niet eerder honoreren dan met uw schriftelijke instemming en toestemming.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

*  Het informeren van andere zorgverleners, bijv. als de therapie is afgerond of bij verwijzing      naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete en schriftelijke toestemming.
*  Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid en alleen dan wanneer u er mee instemt door  een waarnemer te worden behandeld.
*  Voor geanonimiseerd gebruik tijdens scholingen en toetsingen.
*  Een klein deel van uw persoonlijke gegevens voor het voeren van een fiscaal verplichte debiteurenadministratie.
*  U te informeren over wijzigingen in mijn diensten en het verzenden van mijn nieuwsbrief. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marwies.bos@gmail.com. Het recht op vergetelheid geldt niet voor dossiers van de WGBO.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Deze verklaring

De actuele versie van de privacyverklaring wordt gepubliceerd op de website van de praktijk. Belangrijke wijzigingen in de privacyverklaring zullen wij melden op onze website.

Boerakker, mei 2018

Marwies Bos Manueel Praktizijn